علوم
دنياي گياهان


پيكر گياهان از سلول ساخته شده است. اما فرق زيادي بين گياهان مختلف وجود دارد.

گوناگوني گياهان
در قرن چهارم پيش از ميلاد ارسطو، فيلسوف يوناني گياهان را در سه گروه قرار داد.
1) علف
2) درختچه
3) درخت
همچنين دانشمند سوئدي در حدود 2 قرن پيش گياهان را بر اساس گل، شكل و دانه طبقه بندي كرد.
امروزه طبقه بندي او كامل تر شده . اساس و طبقه بندي امروزي است. بر اين اساس گياهان طبق نمودار زير طبقه بندي شده اند.


خزه ها
تا كنون 24 هزار گونه از انواع گونه هاي خزه ها شناخته شده است. اين گياهان فقط در محيط هاي مرطوب و نسبتاً مرطوب بر روي قاره ها سازش دارند. به دليل نداشتن بافت هاي آوندي نمي توانند رشد طولي داشته باشند.
زيرا اين نوع گياهان فقط از طريق انتشار آب، مواد غذايي را بين سلول ها توزيع مي كنند.


خزه ها ريشه ، ساقه ، برگ و گل ندارند. در ساختمان بدن خزه ها رشته هاي باريكي وجود دارد كه به جاي ريشه عمل مي كند. اجزاي كوچك سبز و برگ مانند هم دارند و به دور بخش ساقه مانند قرار گرفته اند.
خزه ها با رويش هاگ زياد مي شوند. هاگ در درون هاگدان كه در انتهاي تار باريك نوك گياه به وجود مي آيد تشكيل مي شود.

سرخس ها:
سرخس ها گياهاني هستند كه داراي ريشه ، ساقه و برگ اند. به دليل داشتن آوند رشد طولي آنها نسبت به خزه ها زيادتر است. گونه هاي سرخس ها را مي توان در جنگل هاي پر باران مناطق استوايي يافت ارتفاع گونه هايي از آنها به 15 تا 20 متر مي رسد. سرخس هاي كوچك تر در مناطق متعدد ديده مي شوند.


در ماه هايي از سال در پشت برگ سرخس ها لكه هايي به وجود مي آيد كه كم كم به صورت برآمدگي قهوه اي رنگ تبديل مي شود. به هر برآمدگي ها گينه مي گويند در درون هر گينه مجموعه اي از هاگدان وجود دارد در داخل هاگدان دانه هاي هاگ به وجود مي آيد و هر دانه هاگ در شرايط مناسب رويش مي كند و سرخس جديد را به وجود مي آورد.
ساقه سرخس ها بيشتر از نوع ريزوم و زيرزميني است.
برگ هايي كه از ريزوم مي رويند بزرگ و قائم اند . در اين مناطق برگها همه ساله رويش مجدد دارند.


بازدانه گان
قديمي ترين درختان امروزي روي زمين را بازدانگان تشكيل مي دهند. اين گياهان گل نمي دهند اما بخشي كه دانه توليد مي كند مخروط نام دارد.


 مخروط ها اجتماعي از برگهاي تغيير شكل يافته اند كه پولك نام دارند در بازدانگان دو نوع مخروط تشكيل مي شود.
1) مخروط نر


2) مخروط ماده

 در بسياري از بازدانگان مخروط هاي نر و ماده بر روي يك گياه تشكيل مي شوند.
در زير پولك مخروط نر دانه هاي گرده به وجود مي آيد. و دانه ها هم بر روي سطح بالايي پولك مخروط هاي ماده به وجود مي آيد.


درختان كاج از جمله مهمترين بازدانگان هستند و از آن در تهيه بسياري از مواد مورد نياز استفاده مي شود.
از چوب آن براي تيرهاي چوبي ، پايه هاي تير برق و تلفن و از تنه درخت كاج در نجاري


از شيره چوب كاج براي تهيه فيلم عكاسي، الكل، رنگ، صابون

 


نهان دانه گان
تمامي گياهاني كه گل مي دهند در گروه نهان دانه گان قرار دارند.
اين گياهان سازگاري زيادي بر روي زمين دارند و فراوان ترين و گوناگون ترين گياهان روي زمين هستند. گياهان گل دار به دو گروه كوچك تر تك لپه و دو لپه تقسيم مي شوند.

 


ويژگي گياهان تك لپه :
1) ريشه افشان دارند

 

 


 

2) برگ دراز و باريك و رگ برگ موازي دارند.

 

 

 


3) برگ ها توسط غلاف به ساقه اتصال دارد.

 

 

 


4) دانه يك قسمتي است.

 

 

 


5) اجزي گل مضربي از 3 است.

 

 

 


6) آوندهاي چوبي و آبكش در برش ساقه نظم خاصي ندارند.


 

 


ويژگي هاي گياهان دو لپه:
1) ريشه راست دارند.


2) برگها اغلب پهن و رگ برگ ها منشعب است.

 


3) هر برگ توسط دم برگ به ساقه اتصال دارد.

 


4) دانه دو قسمتي است.


5) اجزاي گل مضربي از 2 يا 5 است.


6) آوندهاي چوبي و آبكش در برش عرضي ساقه روي دايره محيطيه قرار دارند.


اندام هاي گياهان دانه دار


ريشه :

 

ريشه گياه وظايف زير را بر عهده دارد.
1) نگه داشتن گياه در خاك

 

2) جذب آب و مواد لازم براي غذا سازي گياه در برگ
3) بعضي از ريشه ها مواد غذايي ذخيره مي كنند مانند هويج


در نزديكي نوك ريشه هاي جوان تارهاي بسيار كوچك و ظريفي وجود دارد كه تار كشنده نام دارد. ريشه گياه به كمك تارهاي كشنده آب و مواد معدني را جذب مي كند.


ساقه:


ساقه وظايف زير را بر عهده دارد.

1) شاخه ها و برگ ها را روي خود نگه مي دارد.
2) آب و نمك هاي جذب شده از ريشه را به برگ ها مي رساند.
3) بعضي از ساقه ها هم مواد غذايي يا آب را ذخيره مي كنند مانند نيشكر يا كاكتوس

 


آوند:

به لوله ها يا كانال هايي كه در  گياهان آب و مواد غذايي را انتقال مي دهد آوند مي گويند.

 

 

 رشد طولي :

رشد طولي گياه بر عهده جوانه هاي انتهايي و جانبي گياه است.
از رشد جوانه ها برگ و گل و شاخه هاي جديد به وجود مي آيد.


رشد عرضي (قطري)
گياهان چوبي علاوه بر رشد طولي رشد قطري دارند.
در اين گياهان سال به سال به علت زياد شدن آوند ها قطر شاخه زيادتر مي شود.
به طوري كه با برش ساقه گياه حلقه هاي متحدالمركزي ديده مي شود كه به آنها حلقه هاي رشد سالانه مي گويند. هر حلقه تيره و روشن مربوط به رشد يك سال گياه است. با برش حلقه هاي عرضي و مشاهده ي رشد سالانه گياه مي توان به شرايط گذشته زندگي گياه پي برد (نوع آب و هوا)


برگ:
برگ كارخانه غذا سازي گياه است.
برگ گياهان بيشترين مقدار سبزينه يا كلروفيل را دارا هستند.
برگ گياهان با عمل فتوسنتز غذاسازي مي كند.


اگر به مقطع عرضي يك برگ توجه كنيد از بالا به پايين بخش هاي زير را مي توانيد مشاهده كنيد.
1) روپوست بالايي
2) سلول هاي سبزينه دار شامل سلولهاي نرده اي دراز و باريك و سلول هاي حفره اي
3) رگ برگ ها (آوندهاي چوبي و آبكشي)
4) روزنه (سوراخ هايي براي تبادل گاز ها)

P40


عمل غذاسازي (فتوسنتز) هنگامي كه نور خورشيد به برگ گياهان مي تابد گياه با جذب انرژي نوراني خورشيد و انجام واكنش هاي پيچيده شيميايي در برگ مواد غذايي مي سازند و اكسيژن آزاد مي كند.


در برگ گياه سبزينه دار دانه هاي سبز رنگي به نام كلروپلاست وجود دارد. در درون كلروپلاست ملكول شيميايي كلروفيل وظيفه آن غذاسازي است.


چگونگي عمل فتوسنتز در غشاء تيلاكوئيد مولكول هاي كلروفيل

F42

 

 


قسمت هاي برگ:


 


 

 


در گياهان مختلف ، انواع مواد غذايي ساخته مي شود.

 

 

وسئلات جدید این فصل

سوالات

بارم

1

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

پیکر گیاهان از ................... ساخته شده است. 

 

2

امروزه گیاهان را بر اساس داشتن یا نداشتن ................... طبقه بندی می کنند. 

 

3

خزه ها به جای آنکه از رشد دانه بوجود آیند، از رویش ............. حاصل می شوند. 

 

4

گیاهانی بدون آوند و بدون دانه که ریشه، ساقه و برگ واقعی هم ندارند.......... هستند.  

 

5

خزه ها رشته های باریکی دارند که به جای ......... عمل می کنند. 

 

6

اولین طبقه بندی گیاهان توسط دانشمند سوئدی به نام ............... انجام شد. 

 

7

مسیر حرکت مواد مختلف در گیاه ............... نام دارد. 

 

8

خزه ها به طور گروهی و فقط در جای ................. زندگی می کنند. 

 

9

سرخس ها گیاهانی هستند که ریشه، ساقه و برگ واقعی دارند امّا .........نمی دهند. 

 

10

به برآمدگی قهوه ای رنگی که در پشت برگ سرخس ها دیده می شود ..............      می گویند. 

 

11

قدیمی ترین درختان امروزی روی زمین از ................. هستند. 

 

12

کاج ها و سروها گل نمی دهند اما به جای آن .............. دارند که دانه ها در درون آن رشد می کنند. 

 

13

به گیاهان بازدانه، .................. هم می گویند. 

 

14

تیرهای پایه ی سیم برق و تلفن رامعمولا از درخت ................. تهیه می کنند. 

 

15

تمام بوته ها و درختانی که گل می دهند در گروه گیاهان .............. هستند. 

 

16

فراوان ترین و گوناگون ترین گیاهان روی زمین ............ هستند. 

 

17

گیاهان گل دار را به دو گروه کوچک تر............... و ............... تقسیم می کنند. 

 

18

به اندام های گیاه که در رشد گیاه مؤثرند اندام های ........... می گویند. 

 

19

به اندام های گیاه که در تولید دانه نقش دارند اندام ............ می گویند. 

 

20

ریشه ی گیاه به کمک ............ آب و مواد معدنی را از خاک جذب می کند. 

 

21

کار اصلی ریشه، جذب آب و مواد لازم برای .......... گیاه در برگ است. 

 

22

ساقه محل عبور ............. است. 

 

23

در گیاه بیابانی به نام ................ کار غذاسازی بر عهده ساقه است. 

 

24

در بعضی از ساقه ها مثل ساقه ی ................ مقدار زیادی مواد قندی ذخیره می شود 

 

25

افزایش قطر درخت به دلیل زیاد شدن ................ است. 

 

26

آوندهایی که مواد غذایی ساخته شده در برگ را به همه سلولهای گیاه می برند آوندهای ............ نام دارند. 

 

27

آوندهایی که آب و مواد معدنی را از ریشه به برگ ها می برند آوندهای ................. نام دارند. 

 

28

کارخانه ی غذاسازی گیاه ................... می باشد. 

 

29

بیشترین مقدار .............. گیاه که محل غذاسازی گیاه است- در برگ ذخیره شده است. 

 

30

به سوراخ های بسیار ریز و میکروسکوپی برگ .................. می گویند. 

 

31

قسمتی از برگ که برگ به وسیله آن به ساقه متصل می شود .............. نام دارد. 

 

32

به قسمت نازک برگ که معمولاً نارک است .................. می گویند. 

 

33

اگر برگ فقط یک دم برگ داشته باشد، آن را .............. می گویند. 

 

34

کلروفیل (سبزینه) برگ درون دانه های سبزرنگی به نام .................... قرار دارد. 

 

35

در خرما و نیشکر مواد ............. فراوان است 

 

36

در زیتون و بادام مواد ............. زیاد است. 

 

37

رگ برگ ها ادامه ی .................. هستند 

 

38

تنفس گیاهان از طریق ............... برگ ها صورت می گیرد. 

 

39

در دولپه ای ها دانه ................ قسمتی است. 

 

40

به گیاهان گل دار، ................ نیز گفته می شود. 

 

41

خزه ها و سرخس ها از رویش ................ حاصل می شوند. 

 

42

به گیاهانی مانند .................. همیشه سبز می گویند. 

 

43

عمل غذاسازی گیاه ............... نامیده می شود. 

 

44

بخشی از گیاه که دانه را دربر می گیرد ............ نامیده می شود. 

 

45

در اثر عمل فتوسنتز اکسیژن و .............. حاصل می شود. 

 

46

بیشتر قطر درختان را آوند .................... تشکیل می دهد 

 

47

کلروپلاست مانند .............. سلولهای گیاهی است. 

 

48

مواد اولیه ی موردنیاز برای غذاسازی گیاهان ............. و ................ است.  

 

49

محصول عمل فتوسنتز مواد ............... و .................. است. 

 

50

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید

سرخس ها گیاهانی هستند که ریشه، ساقه و برگ واقعی ندارند. 

 

51

خزه ها به طور گروهی و در مناطق مرطوب زندگی می کنند. 

 

52

کارل لینه گیاهان را از روی داشتن یا نداشتن آوند طبقه بندی کرد. 

 

53

آوندها مسیر حرکت مواد مختلف در گیاهان هستند. 

 

54

به گیاهان بازدانه مخروط دار هم می گویند. 

 

55

سرخس ها با تولید دانه تکثیر می شوند. 

 

56

هاگ ها در اندامی به نام هاگدان رشد می کنند. 

 

57

سرخس و خزه ها گیاهان بدون آوند هستند. 

 

58

قدیمی ترین درختان امروزی روی زمین، بازدانه ها هستند 

 

59

از چوب و شیره ی کاج فیلم عکاسی و الکل می سازند. 

 

60

دانه ی گیاهان دولپه ای دو قسمتی می باشد. 

 

61

فراوان ترین و گوناگون ترین گیاهان روی زمین، نهان دانه ها هستند. 

 

62

گیاهان گل دار را به سه گروه کوچکتر تک لپه ای، دولپه ای و سه لپه ای تقسیم می کنند.   

 

63

به اندام های گیاه که در رشد گیاه مؤثرند اندام های زایا گفته می شود. 

 

64

ریشه گیاه را محکم در خاک نگه می دارد. 

 

65

کار اصلی ریشه غذاسازی برای گیاه است. 

 

66

در ریشه ی هویج و شلغم، مواد غذایی ذخیره شده است. 

 

67

در کاکتوس کار غذاسازی بر عهده ی ساقه است. 

 

68

آوندهای چوبی غذای ساخته شده در برگ را به ریشه می رساند. 

 

69

ساقه گیاه، شاخه ها و برگ ها را روی خود نگه می دارد. 

 

70

گیاهان چوبی، علاوه بر رشد طولی رشد قطری هم دارند. 

 

71

سیب زمینی یک نوع ساقه ی زیرزمینی است. 

 

72

کارخانه ی غذاسازی گیاه، برگ می باشد. 

 

73

به سوراخ های ریز برگ روزنه می گویند. 

 

74

به قسمت مسطح برگ که معمولاً نازک است دم برگ می گویند. 

 

75

رگ برگ ها مجموعه ای از آوندها می باشند. 

 

76

برگ ها را به دو گروه ساده و مرکب طبقه بندی می کنند. 

 

77

به عمل غذاسازی گیاه فتوسنتز می گویند. 

 

78

محصول عمل فتوسنتز، مواد قندی و کربن دی اکسید است. 

 

79

مواد اولیه ی موردنیاز برای غذاسازی گیاهان آب و کربن دی اکسید است. 

 

80

پاسخ درست را با علامت× مشخص کنید.

امروزه گیاهان را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند؟

الف) برگ                         ب) گل                       ج) آوند                       د) دانه 

 

81

کدام گروه از گیاهان گل ندارند؟

الف) خزه ها         ب) سرخس ها            ج) مخروط داران             د) همه موارد 

 

82

کدام گروه از گیاهان فقط در نواحی مرطوب یافت می شوند؟

الف) خزه ها            ب) گلداران               ج) کاج ها                 د) مخروط داران 

 

83

قدیمیترین درختان امروزی چه نام دارند؟

الف) کاج                 ب) سرو                    ج) نارون                  د) چنار 

 

84

کدام یک ساقه ی زیر زمینی هستند؟

الف) پیاز               ب) هویج                 ج) سیب زمینی                 د) الف و ج 

 

85

خزه از رویش ................ حاصل می شود.

الف) ریشه            ب) آوند                  ج) دانه                        د) هاگ 

 

86

میوه کدام گیاه خوراکی است؟

الف) بادام            ب) گوجه فرنگی                  ج) نخود                    د) گردو 

 

87

پراهمیت ترین درختان امروزی چه نام دارند؟

الف) کاج                 ب) سرو                    ج) نارون                  د) چنار 

 

88

فراوان ترین گیاهان در کدام گروه قرار دارند؟

الف) خزه ها          ب)سرخس ها            ج) مخروط داران               د) گلداران 

 

89

کار مهم گل چیست؟

الف) تولید میوه                      ب) تولید دانه                  ج) تولید هاگ                       د) تولید آوند 

 

90

به قسمتی از برگ که برگ را به ساقه متصل می کند چه می گویند؟

الف) رگبرگ               ب) دم برگ                  ج) پهنک                     د) شاخه 

 

91

کدام یک از ویژگی های تک لپه ای هاست؟

الف) دانه ی یک قسمتی                        ب) رگ برگ های موازی           

ج) اجزای گل مضربی از سه                   د) همه موارد صحیح است  

 

92

در کدام گیاه کار غذاسازی بر عهده ی ساقه است؟

الف) گندم                   ب) کاکتوس                        ج) کاج                   د) هویج 

 

93

سبزینه ی گیاهان در کجا قرار دارد؟

الف) کلروفیل             ب) کلروپلاست                 ج) برگ                د) روزنه  

 

94

خزه ها در کدام گروه از گیاهان طبقه بندی می شوند؟

الف) گیاهان آوندی دانه دار                                ب) گیاهان آوندی هاگ دار           

ج) گیاهان بدون آوندی دانه دار                         د) گیاهان بدون آوندی هاگ دار  

 

95

در کدام یک از گیاهان زیر ریشه از نوع افشان است؟

الف) گندم                   ب) جو                        ج) برنج                   د) همه موارد 

 

96

تک لپه ای یا دولپه ای بودن گیاهان با توجه به کدام قسمت گیاه تعیین می شود؟

الف) گل                ب) ساقه                      ج) برگ                    د) همه موارد  

 

97

در ساقه کدام گیاه مواد قندی ذخیره می شود؟

الف) برنج                  ب) نیشکر                  ج) هویج                   د) گندم  

 

98

در ریشه ی کدام گیاهان مواد غذایی ذخیره می شود؟

الف) هویج و یونجه              ب) هویج و شلغم     ج) شلغم و یونجه              د) برنج و یونجه  

 

99

کدام گیاهان را به دو گروه تک لپه ای و دولپه ای تقسیم می کنند؟

الف) خزه ها           ب) سرخس ها            ج) گل دارها           د) مخروط دارها  

 

100

طبقه بندی گیاهان به دو گروه تک لپه و دولپه از روی کدام قسمت گیاه است؟

الف) میوه               ب) دانه                       ج) برگ                  د) آوند  

 

101

کار غذاسازی گیاه در کدام قسمت صورت می گیرد؟

الف) ریشه             ب) ساقه                       ج) برگ                  د) آوند  

 

102

کدام یک از گیاهان زیر جزء گروه بازدانه ها می باشد؟

الف) لوبیا                ب) خزه                       ج) سرو                  د) دم اسب  

 

103

ذرت در کدام گروه از گیاهان قرار دارد؟

الف) مخروط دار             ب) گل دار            ج) بازدانه            د) سرخس ها  

 

104

در کدام گیاهان مواد قندی فراوان است؟

الف) خرما، زیتون       ب) خرما، بادام      ج) خرما، نیشکر               د) بادام، زیتون  

 

105

در کدام گیاهان مواد چربی زیاد است؟

الف) زیتون، بادام                  ب) بادام، نیشکر     ج) زیتون، چغندر                  د) نیشکر، زیتون  

 

106

کدام قسمت از برگ، اجتماع آوندها می باشد؟

الف) پهنک                 ب) دم برگ                 ج) رگبرگ                د) روزنه  

 

107

کدام گیاه دارای برگ مرکب است؟

الف) زردآلو                 ب) گردو                      ج)سیب                     د) هیچکدام  

 

107

در کدام گیاه برگ ها تبدیل به تیغ شده اند؟

الف) یونجه                  ب) کاج                      ج) کاکتوس                 د) نیشکر  

 

108

کدام گیاه دارای ریشه ی راست می باشد؟

الف) جو                     ب) گندم                      ج) یونجه                    د) برنج  

 

109

از چوب و شیره ی کدام درخت رنگ و دارو می سازند؟

الف) گردو                 ب) سرو                         ج) کاج                     د) چنار  

 

110

سؤالات تشریحی

کارل لینه گیاهان را از روی چه چیزهایی طبقه بندی کرد؟ 

 

111

امروزه گیاهان را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند؟ 

 

112

به نظر شما تفاوت های گیاهان آونددار و گیاهان بدون آوند در چیست؟ 

 

113

سه اندام مهم گیاه را نام ببرید. 

 

114

وظایف ریشه را نام ببرید. 

 

115

وظایف ساقه را نام ببرید. 

 

116

وظایف برگ را نام ببرید. 

 

117

انواع ریشه را با مثال نام ببرید. 

 

118

منظور از آوند چیست؟ 

 

119

دو نوع آوند در گیاهان نام ببرید؟ 

 

120

وظیفه آوندهای آبکش چیست؟ 

 

121

وظیفه آوندهای چوبی چیست؟ 

 

122

انواع برگ را نام ببرید. 

 

123

چرا درختان کاج را همیشه سبز می گویند؟ 

 

124

در ریشه ی کدام گیاهان مواد غذایی ذخیره می شود؟ (3مورد) 

 

125

نقش روزنه های موجود در برگ چیست؟ 

 

126

آنچه درباره ی کلروپلاست می دانید بنویسید. 

 

127

آنچه درباره ی کلروفیل می دانید بنویسید. 

 

128

چه تفاوت هایی بین نهاندانه ها و بازدانه ها وجود دارد؟ 

 

129

خزه ها و سرخس ها چه شباهت هایی با هم دارند؟ 

 

130

خزه ها و سرخس ها چه تفاوت هایی با هم دارند؟ 

 

131

چرا نباید شب ها در زیر درختان خوابید؟ 

 

132

نحوه ی طبقه بندی گیاهان توسط ارسطو را شرح دهید. 

 

133

نحوه ی طبقه بندی گیاهان توسط لینه را شرح دهید. 

 

134

منظور از تارهای کشنده چیست؟ 

 

135

سه قسمت برگ را نام ببرید. 

 

136

ویژگی های خزه ها را بنویسید. (4مورد) 

 

137

ویژگی های سرخس ها را بنویسید. (4مورد)  

 

138

چرا خزه ها را به صورت تنها نمی توان یافت؟ 

 

139

روش تولیدمثل سرخس ها را شرح دهید. 

 

140

از درختان کاج در چه مواردی استفاده می شود؟ (4 مورد) 

 

141

بین دانه ی لوبیا و ذرت چه تفاوت هایی وجود دارد؟ (2 مورد نام ببرید). 

 

142

بین دانه ی لوبیا و دانه ی ذرت چه شباهت هایی وجود دارد؟ (2 مورد نام ببرید). 

 

143

نهاندانه ها بیشتر به چه شکل هایی یافت می شوند؟ 

 

144

منظور از هاگ چیست؟ 

 

145

اندام های زایا در گیاهان را نام ببرید. 

 

146

اندام های رویا در گیاهان را نام ببرید. 

 

147

نقش اندام های زایا در گیاهان چیست؟ 

 

148

نقش اندام های رویا در گیاهان چیست؟ 

 

1491

منظور از فتوسنتز چیست؟ 

 

150

منظور از روزنه در برگ چیست؟ 

 

151

محصول عمل فتوسنتز چه موادی هستند؟ 

 

152

مواد اولیه ی لازم برای عمل فتوسنتز چه موادی هستند؟ 

 

153

سه گیاه مثال بزنید که شدت غذاسازی در آن ها زیاد است؟ 

 

154

به نظر شما غذایی که در برگ ها ساخته شده است چه می شود؟ 

 

155

در فصل زمستان برگ بسیاری از درختان می ریزد، یعنی کار غذاسازی متوقف می شود. در این صورت چرا درخت در زمستان خشک نمی شود و نمی میرد؟ 

 

156

آیا به نظر شما درست است که بگوییم درخت بلوط غول پیکری که بیش از 40 متر است فقط از کربن دی اکسید، آب و مواد معدنی ساخته شده است؟ پاسخ خود را توضیح دهید. 

 

157

منظور از برگ مرکب چیست؟ 

 

158

منظور از برگ ساده چیست؟ 

 

159

منظور از پهنک برگ چیست؟ 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 18:43  توسط محمد شكوري  |